Polityka prywatności

Polityka prywatności
serwisu www.workindigital.pl

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników serwisu www.workindigital.pl (dalej jako „Serwis”) stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik winien jest zapoznać się z niniejsza Polityką Prywatności oraz weryfikować jej zmiany.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Workin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623827, NIP 5223065571, REGON 364736041 (dalej jako „Workin”).

4. Workin podejmować będzie wszelkie działania zmierzające od zachowania jak najwyższego poziomu prywatność i dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, jakie zostaną mu powierzone. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Workin wdrożył procedury chroniące dane i zabezpieczające je przed dostępem osób nieuprawnych.

5. Polityka Prywatności dotyczy Serwisu. Jeśli Serwis zawiera linki do innych stron, które nie są witrynami Workin, Użytkownik winien jest zachować szczególną ostrożność, gdyż nie podlegają one niniejszej Polityce Prywatności.

6. Dla przetwarzania danych osobowych takich, jak imię, nazwisko i dane kontaktowe Użytkownika niezbędne jest dobrowolne wyrażenie przez niego stosownej zgody, poza sytuacjami, gdy podstawa do przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

7. Dane podane przez Użytkownika w treści formularza są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach, jakie Workin wykorzystuje lub instaluje w Serwisie.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

9. Dane osobowe mogą być przekazane przez Workin:
a. podmiotom świadczącym usługi i działającym na zlecenie Workin oraz pracownikom i współpracownikom Workin, dysponującym stosownym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zobowiązanym do zachowania ich poufności,
b. osobom, organom i instytucjom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji od Użytkownika poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) gromadzenie plików “cookies”,
c) gromadzenie numerow IP,
d) dobrowolnie wskazane w korespondencji.

11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a. żądania od administratora danych osobowych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
b. przenoszenia danych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem możliwości technicznych.

13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w szczególności pocztą elektroniczną (przez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres info@workindigital.pl).

15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

16. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani też warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia stosownego formularza, a dalej brak możliwości otrzymania informacji handlowych, w tym marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez administratora danych osobowych.

17. Workin nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego wyłącznie na profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

18. W celu prawidłowego działania Serwis korzysta z technologii plików cookies.

19. Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

20. Pliki cookies pozwalają dostosować Serwis do preferencji Użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści Serwisu.

21. Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

22. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies
a. analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z Serwisu;
b. funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania Serwisu i przechowywania informacji dotyczących sesji Użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.

23. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

24. Workin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, w szczególności ze względu na rozwój technologii internetowej, zmiany prawa, jak i zmiany strategii i rozwój Workin.

25. Wszelkie pytania lub wątpliwości odnoszące się do Polityki Prywatności należy kierować na adres mailowy: info@workindigital.pl